คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : การแปรรูปพลังงาน


ผู้เล่นสามารถแปรรูปพลังงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าของพลังงาน

         ● เมื่อทำการสร้างโรงงานแปรรูปแล้ว สามารถนำพลังงานที่หาได้ไปแปรรูปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ โดยในการแปรรูปจำเป็นต้องมี GEC และวัตถุดิบ


         ● สามารถดูรายละเอียดของ Item ที่จะทำการแปรรูปได้ด้วยการกดค้างที่ Item ที่ต้องการแปรรูป ผู้เล่นจะรู้ถึง
                  - จำนวน GEC ที่ต้องใช้
                  - เวลาที่ใช้ในการแปรรูป
                  - วัตถุดิบ
                  - ผลพลอยได้จากการแปรรูป
                  - ค่ามลพิษที่เกิดจากการแปรรูป

         ● ลาก Item ที่ต้องการลงในกล่องและรอจนกว่าการแปรรูปจะเสร็จ สามารถใส่ Item ลงในกล่องที่ว่าง เพื่อเตรียมไว้สำหรับรอแปรรูปได้
         ● ใช้ GEC เพื่อเร่งการแปรรูปทันทีได้
         ● ผลที่ตามมาจากการแปรรูปคือการเกิดมลพิษจาก ซึ่งหากมลพิษสูงเกินไปจะส่งผลต่อความพอใจของชาวกาแล็คซีได้
         ● ถ้าผู้เล่นยิ่งพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น ก็จะสามารถแปรรูปพลังงานได้ประสิทธิภาพดีขึ้นและก่อให้เกิดมลพิษน้อยลง