คู่มือการเล่น

คู่มือเกม : การเก็บเกี่ยว


วิธีการเก็บเกี่ยวพลังงานต่างๆ หลังจากการสำรวจ

         ● เมื่อทำการสำรวจและสามารถสร้างแท่นขุดเจาะได้สำเร็จ ผู้เล่นจะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้


         ● สามารถใช้ GEC เพื่อเร่งความเร็วในการเก็บเกี่ยวได้


         ● แต่ละแหล่งจะมีพลังงานจำกัด เมื่อหมดไป จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้อีก


         ● สามารถทำลายแท่นขุดเจาะที่พลังงานหมดแล้วได้ โดยการใช้ Gold ในการทำลาย


         ● ปัจจุบันมีพลังงานที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเกม 3 ประเภท ได้แก่
             ของแข็ง เช่น ถ่านหิน
             ของเหลว เช่น น้ำมันดิบ
             ก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ

Icon พลังงานประเภทของแข็ง Icon พลังงานประเภทของเหลว Icon พลังงานประเภทของก๊าซ