คู่มือการเล่น

กระบวนการแปรรูปพลังงาน


06_10_คู่มือเกม กระบวนการแปรรูปพลังงาน คู่มือเกม กระบวนการแปรรูปพลังงาน

         ทรัพยากรที่ค้นพบบนดาวสามารถนำมาแปรรูป เพื่อใช้เป็นพลังงานได้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาทำให้มีโรงงานแปรรูปที่หลากหลาย และทำให้ผู้เล่นได้มาซึ่งพลังงานที่มีคุณภาพมากขึ้น


สิ่งก่อสร้าง วัตถุดิบ ผลผลิต ผลพลอยได้

แท่นขุดน้ำมันบนบก


GEC


น้ำมันดิบ

 

แท่นขุดน้ำมันทะเล


GEC


น้ำมันดิบ

 

โรงกลั่นน้ำมัน

น้ำมันดิบ

GEC


น้ำมันยานอวกาศ


ถ่านโค้ก

ยางมะตอย

น้ำมันดิบ

ถ่านโค้ก

GEC


น้ำมันยานขนส่ง


ยางมะตอย

โรงเพิ่มคุณภาพน้ำมัน

น้ำมันยานขนส่ง

GEC


น้ำมันยานขนส่งมลพิษน้อย


ปิโตรเคมี


น้ำมันยานอวกาศ

เอทานอล

GEC

น้ำมันแบบกรีน


ก๊าซพลังงาน


น้ำมันยานขนส่ง

GEC


น้ำมันยานขนส่งไร้ปรอท


ปิโตรเคมี

โรงผสมน้ำมัน

น้ำมันยานอวกาศ

เอทานอล

GEC


น้ำมันยานอวกาศแบบผสม


ก๊าซพลังงาน

น้ำมันยานอวกาศ

เอทานอล

GEC


น้ำมันยานอวกาศไฮอ็อกเทน


ก๊าซพลังงาน

แท่นขุดก๊าซบนบก

GEC

ก๊าซธรรมชาติ
 

แท่นขุดก๊าซทะเล

GEC


ก๊าซธรรมชาติ

 

โรงแยกก๊าซ

ก๊าซธรรมชาติ

GEC

ก๊าซพลังงาน
 

ก๊าซธรรมชาติ

GEC

ปิโตรเคมี

ก๊าซพลังงาน

โรงบรรจุก๊าซ

ก๊าซธรรมชาติ

GEC

ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซพลังงาน

ก๊าซพลังงาน

GEC

ก๊าซกระป๋อง
 

ก๊าซพลังความมืด

เอทานอล

GEC

ความมืดกระป๋อง
 

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซ

ก๊าซธรรมชาติ

GEC
 

เหมืองถ่านหิน

GEC

ถ่านหิน
 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ถ่านโค้ก

GEC

ขี้เถ้า

ถ่านหิน

GEC

ขี้เถ้า

โรงซีเมนต์

ขี้เถ้า

GEC

ปูนซีเมนต์
 

เหมืองแร่ยูเรเนียม

GEC

ยูเรเนียม
 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ยูเรเนียม

GEC

กากนิวเคลียร์

เหมืองเจลลีเนียม

GEC

เจลลีเนียม
 

โรงแปรรูปเจลลีเนียม

เจลลีเนียม

GEC

เจลลีฟูเอล

เกล็ดหลากสี

เสาดักกรองสสารมืด

GEC

สสารมืด
 

โรงแปรรูปสสารมืด

สสารมืด

GEC

ก๊าซพลังความมืด

กากความมืด

โรงผสมสสาร

มาชเมลเลียม

กากสตาร์ดัสท์

GEC


มาชเมลเลียมสีรุ้ง

 

เจลลีฟูเอล

กากความมืด

GEC


เจลลี่สีดำ

 

เหมืองมาชเมลเลียม

GEC

มาชเมลเลียม
 

โรงกลั่นมาชเมลเลียม

มาชเมลเลียม

GEC

พลังงานมาชเมลเลียม
 

โรงหมักเอทานอล

อ้อย

ข้าวโพด

GEC

เอทานอล

ก๊าซพลังงาน

โรงผลิตเม็ดพลาสติก

ปิโตรเคมี

GEC

เม็ดพลาสติก
 

ปิโตรเคมี

ข้าวโพด

GEC


ไบโอพลาสติก

 

เหมืองสตาร์ดัสท์

GEC


สตาร์ดัสท์

 

โรงกลั่นสตาร์ดัสท์

สตาร์ดัสที

GEC


ก๊าซพลังงานสตาร์ดัสท์


กากสตาร์ดัสท์