คู่มือการเล่น

อินเตอร์เฟส : ค่าสถานะ


ค่าสถานะตัวละคร และดวงดาวแสดงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเล่นเกม


GEC (Galactic Energy Cube)
ได้จากการแปรรูปพลังงานจากโรงงานที่เราสร้างใช้ในการขับเคลื่อนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในดวงดาว
 
Goldcoins
ได้จากการขายพลังงาน และเป็นค่าตอบแทนจาก การส่งพลังงานให้ GEN ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง และพัฒนาเทคโนโลยี
 
ความพอใจของชาวกาแล็กซี่
ได้มาจากการหาพลังงานมาตอบสนองความต้องการของ GEN และชาวกาแล็กซี่ส่งผลต่อราคาแลกเปลี่ยนได้แก่ ราคาซื้อและราคาขายพลังงาน
 

มลพิษ

ผลกระทบจากการทำงานของโรงงานแปรรูป ส่งผลต่อราคาสินค้าที่ขายให้ GEN และมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกับชาวกาแล็กซี่และจักรวาล
 


ระดับความพึงพอใจของชาวกาแล็กซี
 
        
ความพอใจของชาวกาแล็กซี สามารถเพิ่มได้จากการส่งพลังงานให้กับ GEN ในประเภทต่างๆ เช่น พลังงานของเหลว พลังงานก๊าซ เป็นต้น ตามความต้องการของชาวกาแล็กซี เพื่อไม่ให้ขาดแคลนพลังงาน และสร้างมลพิษบนดาวให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าผู้เล่นเพิกเฉยต่อความต้องการพลังงานของชาวกาแล็กซี หรือสร้างมลพิษบนดาวเป็นจำนวนมาก จะส่งผลต่อราคาการซื้อขายพลังงานตามไปด้วย

สีเขียว คือ อยู่ในระดับที่ชาวกาแล็กซีพึงพอใจ
   
สีส้ม คือ อยู่ในระดับที่ชาวกาแล็กซีเริ่มไม่พอใจ
   
สีแดง คือ อยู่ในระดับที่ชาวกาแล็กซีไม่พอใจอย่างมาก